Skip Navigation

Carrières bij Thales

BEKIJK ONZE VACATURES, GEBRUIK SPECIFIEKE ZOEKOPTIES EN VIND DE PERFECTE MATCH.

Menu
Down

Koordynator Projektu (Project Coordinator)

Job ID R0081948 Publicatiedatum 17/01/2020 Lieu: Woiwodschap Mazovië, Poland
Full time, Contract voor bepaalde tijd
Location: Warszawa, Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Kontekst zadaniowy:

Organizacja pracy Biura Projektu oraz wsparcie Kierownika Projektu od strony organizacyjnej i administracyjnej, w szczególności przygotowywanie dokumentacji, korespondencji, raportów, prezentacji i spotkań związanych z realizacją projektu - w celu efektywnej kontroli nad realizowanym projektem.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie i aktualizacja harmonogramu kontraktu i jego realizacji
 • Zbieranie danych od Kierowników budowy/robót potrzebnych do harmonogramu i raportów
 • Przygotowywanie raportów do Inżyniera
 • Przygotowywanie rozliczeń finansowych z Inżynierem
 • Nadzorowanie dokumentacji i pozwoleń, prowadzenie korespondencji związanej z projektem (rejestr, przygotowywanie pism, sprawdzanie zawartości pism pod względem merytorycznym i formalnym)
 • Nadzorowanie i archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji projektowej i technicznej
 • Przygotowywanie i nadzorowanie roszczeń finansowych
 • Wdrażanie programowania i narzędzi zarządzania projektami (np. Primavera)
 • Udział w spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących projektu, protokołowanie na spotkaniach, współpraca z jednostkami wewnątrznymi oraz wewnątrz Grupy odnośnie projektu,
 • Zgłaszanie zapotrzebowań na podwykonawstwo do wyznaczonej jednostki odpowiedzialnej,

Task context:

Organization of the work of the Project Office and support of the Project Manager from the organizational and administrative side, in particular preparation of documentation, correspondence, reports, presentations and meetings related to project implementation - for effective control over the implemented project.


Responsibilities:

 •     Preparation and updating of the contract schedule and its implementation
 •     Collecting data from Construction managers / works needed for the schedule and reports
 •     Preparing reports for the Engineer
 •     Preparing financial settlements with the Engineer
 •     Supervising documentation and permits, keeping correspondence related to the project (register, preparing letters, checking the content of letters in terms of content and formal)
 •     Supervision and archiving of correspondence as well as project and technical documentation
 •     Preparation and supervision of financial claims
 •     Implementation of programming and project management tools (eg Primavera)
 •     Participation in external and internal meetings regarding the project, recording at meetings, cooperation with internal units and within the Group regarding the project,
 •     Reporting subcontracting requirements to the designated responsible entity,

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Terug naar zoekresultaat

OVER ONZE LOCATIE

Warszawa,

Vergroot je kansen, blijf op de hoogte van nieuwe banen!

Geïnteresseerd inZoek op categorie en kies er één uit de lijst suggesties. Zoek op plaats en kies er één uit de lijst suggesties. Tenslotte klikt u op "Toevoegen" om uw bericht over nieuwe banen aan te maken.